ГОЛОВНА · ЄПАРХІЯ · НАШІ ПАРАФІЇ · БІБЛІОТЕКА · СТАТТІ · ФОТО ГАЛЕРЕЯ · МОЛОДІЖНЕ БРАТСТВО · ДОПОМОГТИ НАМ · ДОПОМОГА НА БУДІВНИЦТВО · КАЛЕНДАР · ПОШУК · КОНТАКТSaturday, December 10, 2022
Навігація
ГОЛОВНА
ЄПАРХІЯ
НАШІ ПАРАФІЇ
БІБЛІОТЕКА
СТАТТІ
ФОТО ГАЛЕРЕЯ
МОЛОДІЖНЕ БРАТСТВО
ДОПОМОГТИ НАМ
ДОПОМОГА НА БУДІВНИЦТВО
КАЛЕНДАР
Посилання
ПОШУК
КОНТАКТ
Архів файлів
FAQ
Зворотній зв'язок
Всі статті
Проповіді
Мистецтво
Статистика
Богослів'я
Суми і Сумщина
Історія Церкви
Релігія - Політика
Християнські свята
Магія, астрологія, окультизм
Піст у житті християнина
Останні статті
Благовірний великий ...
«Колір чистоти і цно...
28 вересня - пам'ять...
Воздвиження Чесного ...
Життя і страждання С...
Наші друзі off
Про затвердження Типового положення про управління (відділ) у справах національностей та релігій обласної, відділ у справах національностей та релігій Севастопольської міської державної адміністрації

Постанова Кабінету Міністрів України № 171/2008

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 12 березня 2008 р. N 171
Київ

Про затвердження Типового положення про управління
(відділ) у справах національностей та релігій
обласної, відділ у справах національностей
та релігій Севастопольської міської
державної адміністрації


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Типове положення про управління (відділ) у
справах національностей та релігій обласної, відділ у справах
національностей та релігій Севастопольської міської державної
адміністрації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Типове положення про управління у справах релігій Київської
міської державної адміністрації, відділ у справах релігій обласної
та Севастопольської міської державної адміністрації, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1547
( 1547-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 42,
ст. 1787), у частині, що стосується відділу у справах релігій
обласної та Севастопольської міської державної адміністрації;

Типове положення про управління (відділ) у справах
національностей обласної, Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 26 травня 2004 р. N 696( 696-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1443), у частині, що стосується
управління (відділу) у справах національностей обласної та
Севастопольської міської державної адміністрації.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2008 р. N 171

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління (відділ) у справах національностей
та релігій обласної, відділ у справах
національностей та релігій Севастопольської
міської державної адміністрації


1. Управління (відділ) у справах національностей та релігій
обласної, відділ у справах національностей та релігій
Севастопольської міської держадміністрації (далі - управління,
відділ) є структурним підрозділом відповідної держадміністрації,
що утворюється її головою.

Управління, відділ є підзвітним та підконтрольним голові
відповідної держадміністрації та Держкомнацрелігій.

2. У своїй діяльності управління, відділ керується
Конституцією( 254к/96-ВР ) та законами України, указами
Президента України і постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актами Кабінету Міністрів України, наказами
Держкомнацрелігій, розпорядженнями голови обласної,
Севастопольської міської держадміністрації, актами відповідного
органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах його
компетенції, а також положенням про управління, відділ.

3. Основними завданнями управління, відділу є:

реалізація державної політики у сфері міжнаціональних
відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації,
забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу
світогляду і віросповідання;

сприяння гармонізації міжнаціональних відносин, збереженню і
розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також
задоволенню національно-культурних потреб українців, які
проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з Україною;

здійснення заходів щодо розселення та облаштування на
відповідній території осіб, депортованих за національною ознакою,
які повернулися в Україну, сприяння їх адаптації та інтеграції в
українське суспільство;

сприяння гармонізації міжконфесійних відносин;

забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних
меншин, свободи світогляду і віросповідання.

4. Управління, відділ відповідно до покладених на нього
завдань:

1) вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального та
етнокультурного розвитку регіону, розробляє поточні та
довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних
відносин;

2) координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних та
міжконфесійних відносин;

3) контролює дотримання законодавства щодо прав національних
меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні
організації, узагальнює практику його застосування;

4) вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у
релігійному середовищі, готує і подає відповідні інформаційні
матеріали на розгляд голови держадміністрації та
Держкомнацрелігій;

5) вживає у межах своєї компетенції заходів до запобігання
проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі
у регіоні;

6) надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади
та органам місцевого самоврядування з питань застосування
законодавства щодо забезпечення прав національних меншин, свободи
світогляду і віросповідання та про релігійні організації;

7) сприяє:

збереженню та розвитку етнічної, культурної, релігійної
самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню
їх національно-культурних потреб, а також потреб у літературі,
мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

діяльності національно-культурних об'єднань та інших
громадських організацій національних меншин, підтримує розвиток
національно-культурних традицій;

проведенню благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на
розвиток етнічної самобутності національних меншин;

доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і
звичаїв корінних народів та національних меншин;

забезпеченню культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб
українців, які проживають за межами України, налагодженню
співпраці з державними установами, громадськими, культурними,
національними центрами іноземних держав з питань, що належать до
його компетенції;

налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями
різних віросповідань, вирішенню спірних міжцерковних питань,
проведенню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій,
а також паломництву віруючих;

участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних
релігійних форумах, налагодженню їх зв'язків із зарубіжними
релігійними організаціями;

будівництву, ремонту та реставрації культових будівель,
створенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для
релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;

роботі комісії у справах альтернативної (невійськової)
служби;

8) вживає відповідно до своєї компетенції заходів до
запобігання виникненню міжетнічних та міжконфесійних конфліктів;

9) здійснює у межах своєї компетенції заходи з реалізації
Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує
діяльність, пов'язану з виконанням вимог її положень, подає голові
держадміністрації та Держкомнацрелігій відповідну інформацію;

10) вживає в межах своєї компетенції заходів до вирішення
питань розселення та облаштування осіб, депортованих за
національною ознакою, які повернулись в Україну, готує та подає,
голові держадміністрації та Держкомнацрелігій свої пропозиції із
зазначених питань, у тому числі щодо залучення інвестицій;

11) здійснює попередній розгляд поданих на реєстрацію
статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до
них, перевіряє їх відповідність законодавству та подає пропозиції
голові держадміністрації;

12) веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють в
регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під
молитовні, що належать релігійним організаціям та/або
використовуються ними;

13) розглядає в установленому законодавством порядку
звернення фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до його
компетенції;

14) організовує та проводить конференції, семінари, наради та
інші заходи з питань, що належать до його компетенції;

15) інформує населення про свою діяльність через засоби
масової інформації, проводить роз'яснювальну роботу з питань, що
належать до його компетенції;

16) здійснює відповідно до законодавства інші функції, що
випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління, відділ має право:

одержувати в установленому порядку статистичну інформацію та
інші матеріали з питань, що належать до його компетенції, від
структурних підрозділів держадміністрації, районних
держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів
держадміністрації, районних держадміністрацій, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;

подавати в установленому порядку пропозиції щодо скасування
прийнятих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, їх посадовими особами рішень з питань
міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин та
права громадян на свободу світогляду і віросповідання, що
суперечать законодавству.

6. Управління, відділ під час здійснення своїх повноважень
взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації,
районними держадміністраціями, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями.

7. Управління, відділ очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади головою держадміністрації за
погодженням з Держкомнацрелігій.

Начальник управління, відділу може мати заступника, якого за
поданням начальника управління, відділу призначає на посаду і
звільняє з посади голова держадміністрації за погодженням з
Держкомнацрелігій.

8. Начальник управління, відділу:

здійснює керівництво діяльністю управління, відділу, несе
персональну відповідальність за виконання покладених на
управління, відділ завдань;

визначає ступінь відповідальності заступника начальника та
інших працівників управління, відділу;

затверджує в установленому порядку структуру управління,
відділу;

розробляє та подає на затвердження голови держадміністрації
кошторис та штатний розпис управління, відділу;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників
управління, відділу;

розподіляє обов'язки між працівниками управління, відділу;

контролює стан трудової та виконавської дисципліни в
управлінні, відділі;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису.

9. Управління, відділ утримується за рахунок коштів
державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників
управління, відділу в межах виділених асигнувань визначає голова
держадміністрації.

Кошторис та штатний розпис управління, відділу затверджує
голова держадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим
управлінням держадміністрації.

10. Управління, відділ є юридичною особою, має самостійний
баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням і бланки.

Джерело: "Законодавство України"
ДЕКЛАРАЦІЯ
ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ
Время портала
Гість
Ім'я

Пароль

Запам'ятати менеРеєстрація
Забули пароль?
Голосування
Звідки Ви дізналися про наш сайт?

Від знайомих

З іншого сайту

З пошукової системи

Для участі в опитуваннях ви повинні залогінитися.
Міні-чат
Вам необхідно залогінитися.

Немає присланих повідомлень.
Copyright © 2007
Веб-портал Сумської єпархії Православної Церкви України
Редакція Прес-центру залишає за собою право не погоджуватися зі смістом статтей, які присилають читачі. Викладені тут погляди не обов'язково повинні поділяти всі члени редакції прес-центру.
Матеріали Веб-порталу Сумської єпархії УПЦ КП можуть бути використані повністю чи частково лише за умови посилання на джерело.